Ga naar de inhoud
Home » Gebruikersvoorwaarden – Algemene voorwaarden – Privacyverklaring – Verwerkersovereenkomst en Servicecontract – Iedereen Gaat Online

Gebruikersvoorwaarden – Algemene voorwaarden – Privacyverklaring – Verwerkersovereenkomst en Servicecontract – Iedereen Gaat Online

Gebruiksvoorwaarden – Iedereen Gaat Online

De dienst “Iedereen Gaat Online” wordt u via internet bij wijze van een online dienst (Software-as-a-Service) aangeboden door het bedrijf Iedereen Gaat Online. Aan het gebruik van Iedereen Gaat Online zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Iedereen Gaat Online te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Iedereen Gaat online schriftelijk zijn aanvaard.

» De Privacyverklaring (Bijlage 1) is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden.
» De Verwerkersovereenkomst (Bijlage 2) is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden.
» Het Servicecontract (Bijlage 3) is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden – Iedereen Gaat Online

VOORWAARDEN van toepassing op alle algemene diensten en servicecontract.
Met het uit laten voeren van een project of het aangaan van een contract gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, de verwerkersovereenkomst en de privacyverklaring

1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die bij Iedereen Gaat Online diensten afneemt.
1.2 Dienstverlener: Iedereen Gaat Online of een dochteronderneming die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
1.3 Derde: Een ieder derde persoon, geautoriseerd door Opdrachtgever of Dienstverlener.
1.4 Overeenkomst: de wederzijdse acceptatie van levering van diensten door Iedereen Gaat Online.
1.5 Door ons verstrekte media: Websites, webwinkels, composities, producties, teksten, videobeelden, afbeeldingen, handleidingen, apps, drukwerk en vormgeving.
1.6 Het abonnement/contract: Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener, waarin is vastgelegd wat beide partijen kunnen verwachten.
1.7 Uitvoerdatum: de data waarop werkzaamheden contractueel gewoonlijk plaatsvinden. Fair-Use: Naar eerlijkheid. Opdrachtgever zal geen misbruik maken van een dienst en deze niet gebruiken voor doeleinden anders dan beschreven.

2. Aanvang van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst wordt aangegaan zodra de overeenkomst door zowel de Opdrachtgever als Dienstverlener ondertekend is, schriftelijk akkoord bevonden is, danwel online geaccepteerd is. Deze ondertekening wordt volstrekt met een handtekening.

3. Algemene voorwaarden
3.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat een overeenkomst tot stand komt.
3.2 Iedereen Gaat Online stuurt alle correspondentie per e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om er voor te zorgen dat het juiste e-mailadres bij Iedereen Gaat Online bekend is en dat dit emailadres altijd bereikbaar is. Eventuele schade voortvloeiend uit miscommunicatie kan niet op Iedereen Gaat Online verhaald worden.
3.3 Facturen dienen altijd binnen de aangegeven uiterlijke betalingstermijn betaald te worden.
3.4 Bij het accorderen van een opdracht gaat u akkoord met de vermelde tarieven en afspraken.

4. Algemene voorwaarden Servicecontract (aanvullend op #3)
4.1 Bij ieder servicecontract is een betaalafspraak overeengekomen. Deze wordt schriftelijk vermeld maar is standaard op de eerste werkdag van de maand. Een btw-factuur wordt altijd op de eerste van de maand verzonden.
4.2 Bij een mislukte incasso-opdracht verwachten wij de betaling zo snel mogelijk handmatig op onze rekening.
4.3 Bij het (online) ondertekenen van een servicecontract of offerte gaat u akkoord met de door ons vermeldde tarieven en afspraken.

5. Duur en beëindiging
5.1 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst vroegtijdig wil beëindigen, zullen er geen terugbetalingen plaats vinden.
5.2 Indien de Opdrachtgever geen zorg draagt voor een tijdige betaling van de factuur kan 30 dagen na verstrijken van de betaaltermijn de wettelijke handelsrente of niet-handelsrente berekend worden. Servicecontracten kunnen tijdelijk stopgezet worden na het uitblijven van betalingen. Tevens mag de website door de dienstverlener op offline gezet worden.
5.3 Dienstverlener kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging. Projecten zijn een samenwerking tussen tenminste twee partijen, hierdoor kunnen altijd (onverwachte) vertragingen optreden. Dienstverlener doet haar best altijd zo snel mogelijk te werken maar zal prioriteit geven aan zeer urgente zaken.
5.4 In het geval van vertraging door ziekte of overmacht van Opdrachtgever of Dienstverlener zal overlegd worden op welke termijn de werkzaamheden opgepakt kunnen worden.
5.5 Indien een project door fout of afwezigheid van de Dienstverlener niet afgerond kan worden binnen 45 dagen van een vooraf schriftelijk overeengekomen harde deadline dan zal Iedereen Gaat Online eventueel teveel betaalde bedragen terugstorten of een vervanger regelen.
5.6 AIs de Opdrachtgever niet tevreden is, dan kan deze een klacht indienen en zal Dienstverlener er alles aan doen uit te zoeken wat er fout gegaan is en zoeken naar een passende oplossing.
5.7 Vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst kan alleen bij uitzonderlijke omstandigheden. Bij afbetaling van een website en/of diensten kan vroegtijdig beëindigen alleen door het volledig openstaande bedrag per direct over te maken naar Dienstverlener.

6. Duur en beëindiging Serviceabonnementen (aanvullend op #5)
6.1 Een nieuwe overeenkomst is voor de duur van één maand of één jaar, tenzij schriftelijk anders vermeld in het servicecontract. Hierna is verlenging steeds per maand tenzij anders overeengekomen.
6.2 Dienstverlener kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging in uitvoering van onderhoud.
6.3 De Opdrachtgever kan de overeenkomst na het verstrijken van de afgesproken duur van de overeenkomst per direct opzeggen (tot iedere 15e van de maand in verband met de incassodata).

7. Aansprakelijkheid
7.1 Dienstverlener kan geen garanties geven over Google SEO-prestaties en kan niet aansprakelijk geworden voor (niet) behaalde resultaten. De werking van Google en andere zoekmachines is daarvoor te gecompliceerd en niet alleen afhankelijk van SEO-werkzaamheden.
7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig lezen van e-mail en andere vormen van afgesproken communicatie.
7.3 Wanneer werkend op locatie kan Dienstverlener nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade niet veroorzaakt door haar medewerkers.
7.4 Bij alle diensten van Iedereen Gaat Online is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer, de beveiliging, de opslag en de verwerking van (persoons)gegevens.
7.5 Iedereen Gaat Online is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6 In geval van overmacht is Iedereen Gaat Online nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
7.7 Iedereen Gaat Online is niet aansprakelijk voor verlies van data, derving van inkomsten of andere schade als gevolg van storingen, overmacht, vertraging of een niet functionerende website. Wel doet Iedereen Gaat Online er alles aan om schade op werkdagen binnen 24 uur in te perken of te herstellen.
7.8 Iedereen Gaat Online is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van de gegevens die door Iedereen Gaat Online worden opgeslagen of verwerkt.
7.9 Iedereen Gaat Online is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet functionerende website of webshop. In een servicecontract zal Iedereen Gaat Online er alles aan doen om met spoed de website of webshop zonder kosten weer functionerend te krijgen.
7.10 Iedereen Gaat Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites en webshops. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het materiaal op de website of webshop zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
7.11 Wanneer de Opdrachtgever haar website extern host kan Dienstverlener tevens geen garanties geven over veiligheid van de webruimte en een storingsvrije werking daarvan. Wel zal Dienstverlener alles in haar macht doen om de webruimte zo goed mogelijk te optimaliseren indien er sprake is van een serviceovereenkomst.
7.12 Bewaarde back-ups, onderdeel van ieder servicecontract met Opdrachtgever blijven veilig bewaard.
7.13 Dienstverlener doet alles in haar macht om de prestaties en stabiliteit van de website hoog te houden. Bij achterblijvende resultaten of verslechteren van prestatie kan Dienstverlener niet aansprakelijk gehouden worden.
7.14 Onkundige handelingen aan een website of ander product zijn sterk afgeraden door dienstverlener. Het servicecontract heeft geen service voor het herstellen van websites en data. Wel biedt Dienstverlener een gereduceerd tarief voor herstellen van data en website. Dit bedraagt €150,- exclusief btw voor het herstellen van een back-up en het werkend krijgen van één website.
7.15 Iedereen Gaat Online kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade door inbraken, uitlekken van wachtwoorden of onvolledige beveiliging.
7.16 Dienstverlener zal gedurende de maand regelmatig updates installeren. Updates aan webshops kunnen niet altijd zomaar uitgevoerd worden. Grote versiesprongen van bijvoorbeeld webwinkels zijn niet altijd inbegrepen en brengen additionele kosten met zich mee.
7.17 Iedereen Gaat Online kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade voortvloeiend uit extern onheil, in dit geval hackers, malware, virussen, inbraken of emailhacks. Dienstverlener zal er alles aan doen om deze crisis zo spoedig mogelijk te herstellen.
7.18 Aanvullingen in de verwerkersovereenkomst gaan altijd voor de bepalingen in deze voorwaarden.
7.19 Onkundige handelingen aan een website of ander product zijn sterk afgeraden door dienstverlener.
7.20 Bij een niet functionerende website, webhosting of e-mail zal Dienstverlener kosteloos de problemen oplossen, overeenkomstig het afgesloten Servicecontract.
7.21 Bij hacks, malware, virussen, inbraken en e-mailhacks zal Dienstverlener de situatie zo snel mogelijk verhelpen zonder kosten.
7.22 Supporttijden variëren. Opdrachtgever mag uitgaan van bereikbaarheid tussen 09:00 en 18:00 uur op iedere werkdag. Bij urgente verzoeken gebruikt de Opdrachtgever uitsluitend het spoed ticketsysteem via: info@iedereengaatonline.nl. Dit wordt op werkdagen binnen 24 uur bekeken. In weekenden reageert Dienstverlener ook op supportverzoeken via dat adres. Storingen worden ook in het weekend door Dienstverlener verholpen wanneer redelijkerwijs mogelijk (in sommige gevallen is Dienstverlener afhankelijk van een derde (hosting)dienst die wellicht geen support of toegang biedt in het weekend).
7.23 Supportkanalen te gebruiken door Opdrachtgever:
a) Urgent: 0629803666
b) Problemen, verzoeken, support en vragen: info@iedereengaatonline.nl of info@iedereengaatonline.com
c) Snelle vragen: info@iedereengaatonline.nl , info@iedereengaatonline.com of Whatsapp/bel: 0629803666.
Whatsapp wordt niet sneller beantwoord dan e-mail.
7.24 Opdrachtgever heeft recht op ondersteuning bij het instellen van e-mail, website en webshop voor één domein.
7.25 Geleverde servicecontract is volgens Fair-Use bepalingen. Dienstverlener heeft het recht dit terug te schalen of te stoppen als Opdrachtgever misbruikt maakt of meer dan 3GB aan data verbruikt.
7.26 Bij e-mailhacks of SPAM misbruik door Opdrachtgever mag Dienstverlener het account tijdelijk stopzetten.
7.27 Bij email-hacks of SPAM van buitenaf zal Dienstverlener er alles aan doen de schade te herstellen en in te perken en het probleem in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kan het zijn dat e-mail van Opdrachtgever stilgelegd dient te worden. Ook bemiddelt Dienstverlener bij problemen met bezorging bij de maildiensten.
7.28 Aanvullingen in het servicecontract gaan altijd voor de bepalingen in deze voorwaarden.

8. Support en Garanties
8.1 Iedereen Gaat Online staat achter alle producten en diensten die zij levert. Zij geeft persoonlijke en snelle support.
8.2 Vragen met betrekking tot het geleverde product: Iedereen Gaat Online doet haar best om alle e-mails en support vragen binnen één werkdag (24 uur) te beantwoorden. In drukke weken kan dit verschuiven naar drie werkdagen.
8.3 Garantie op het product: Zodra het product geleverd is, is de Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor het product en alle ondernomen acties. Het is helaas erg moeilijk te controleren wie wat aanpast in een geleverd product en hiervoor kan Iedereen Gaat Online nooit verantwoordelijk gehouden worden. De Opdrachtgever gaat akkoord dat nieuwe problemen veroorzaakt aan de door Iedereen Gaat Online geleverde dienst niet onder enige garantie vallen tenzij het te herleiden valt tot door Dienstverlener zelf geschreven foutieve software of scripts.

9. Betaling
9.1 Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Iedereen Gaat Online en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Iedereen Gaat Online volgens afspraak te honoreren.
9.2 De Opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als betaling te voldoen.
9.3 De betaling kan alleen worden teruggevorderd door de Opdrachtgever indien Iedereen Gaat Online de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de Opdrachtgever, en Iedereen Gaat Online kan de website vervolgens niet leveren omdat de Opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Iedereen Gaat Online niet kan worden opgeleverd, kan de Opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
9.4 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Iedereen Gaat Online een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De Opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de Opdrachtgever is voldaan wordt de website door Iedereen Gaat Online overgezet op het domein van de Opdrachtgever.

10. Tarieven & SEPA machtigingen bij servicecontract
10.1 Op een afgesloten servicecontract staat altijd het tarief vermeld. Eventuele kortingen staan vast voor een jaar. Na één jaar behoudt Dienstverlener in overleg met Opdrachtgever het recht de gangbare en de dan gepubliceerde tarieven te hanteren.
10.2 Na één jaar dienstverlening behoudt de Dienstverlener het recht haar tarief aan te passen. Dit kan een algemene reden hebben binnen de bedrijfsvoering, zoals verbetering van diensten. In dit geval zal het algemene en gepubliceerde tarief of een maatwerktarief gaan gelden.
10.3 SEPA-machtigingen kunnen tot iedere 15e van de maand ingetrokken worden.
10.4 Vanaf een tweede opeenvolgende mislukte incasso om redenen zoals onvoldoende saldo, teruggeboekt en geweigerd zullen wij de aan ons berekende kosten in rekening brengen, plus een toeslag van €10,- per mislukte incasso.

11. Rechten van de door ons verstrekte media
11.1 De creatieve en intellectuele rechten van de door ons verstrekte media blijven eigendom van Iedereen Gaat Online, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.2 Producten en media worden altijd geleverd voor slechts één gebruiker of domein, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.3 Indien uw website opgebouwd wordt met een bestaand of een aangeschaft template of plug-in dan is hiervoor een beperkte licentie vergaard. Deze mag niet gebruikt worden op andere domeinen.
11.4 Iedereen Gaat Online behoudt zich het recht de aan u verstrekte media in het online portfolio te plaatsen.
11.5 Iedereen Gaat Online behoudt zich het recht om een (©) copyright teken te plaatsen in de footer van uw website. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of er een goede reden is om dit niet te doen.

12. Verwerking persoonsgegevens
12.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Iedereen Gaat Online persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Iedereen Gaat Online verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. Te vinden op: https://www.iedereengaatonline.nl/privacybeleid/
12.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Iedereen Gaat Online nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.
12.3 Bij terugkerende diensten en gebruik van servicecontract bij Iedereen Gaat Online geldt ook de verwerkersovereenkomst.
12.4 Indien met Opdrachtgever een maatwerk verwerkersovereenkomst is afgesloten dan heeft deze voorrang de Algemene Verwerkersovereenkomst van Iedereen Gaat Online.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden
13.1 Iedereen Gaat Online bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Slotbepaling
14.1 Opdrachtgever gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij het (online) ondertekenen van een offerte of bij het aangaan van een schriftelijke (via e-mail of op andere wijze) overeenkomst met Iedereen Gaat Online.

Identiteit Dienstverlener:
Iedereen Gaat Online – ingeschreven onder KVK nummer 75353385
Kantooradres: Klokketoren 20, 4336KV in Middelburg, Nederland. (Op afspraak)
Postadres: Klokketoren 20, 4336KV in in Middelburg te Nederland
Telefoon: 0629803666
BTW nummer: NL002303399B31
IBAN: NL65 KNAB 0259 3056 34

Bijlage 1 – Privacyverklaring – Iedereen Gaat Online

VOORWAARDEN van toepassing op alle algemene diensten, servicecontract en webhosting.
Met het uit laten voeren van een project of het aangaan van een abonnement gaat u akkoord met de verwerkersovereenkomst en deze privacyverklaring

Iedereen Gaat Online, gevestigd aan Klokketoren 20, 4336KV in Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
• https://www.iedereengaatonline.nl/ en https://www.iedereengaatonline.com/
• Klokketoren 20, 4336KV in Middelburg
• +31 6 29803666
• Dennis van den Bos is de Functionaris Gegevensbescherming van Iedereen Gaat Online. Hij is te bereiken via info@iedereengaatonline.nl of info@iedereengaatonline.com

Algemene NAW- en contactgegevens
Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van u opgeslagen:
• Bedrijfsnaam
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Domeinnaam
• IBAN nummer (automatische betalingen)

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, u onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en u te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat uw gegevens veilig in Europa worden opgeslagen.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedereengaatonline.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Iedereen Gaat Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Iedereen Gaat Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Iedereen Gaat Online) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Iedereen Gaat Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Iedereen Gaat Online verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Iedereen Gaat Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Iedereen Gaat Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iedereen Gaat Online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedereengaatonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Iedereen Gaat Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedereengaatonline.nl

Cookiebeleid

Over het cookiebeleid
Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Door dit beleid te lezen, komt u erachter wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, welke types er zijn, welke informatie wij verzamelen en hoe de cookie voorkeuren kunnen worden ingesteld. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke data gebruiken, opslaan en beveiligen, raadpleeg ons Privacybeleid
U kunt op elk moment uw toestemming van het cookiebeleid wijzigen of intrekken op onze website.
Uw toestemming heeft betrekking op de volgende domeinen: iedereengaatonline.nl en iedereengaatonline.com

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekst bestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden opgeslagen op uw apparaat wanneer de website wordt geladen in de browser. De cookies helpen de website beter te functioneren, te beschermen en geven u een betere ervaring. Tevens zorgen cookies voor een analyse van onze website en helpen vervolgens de website te verbeteren.

Hoe gebruiken wij cookies?
Zoals bij de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. De first-party cookies zijn vooral nodig om te website op de juiste manier te laten functioneren en verzamelen geen persoonlijke identificeerbare data.
De third-party cookies die worden gebruikt op onze website zijn voornamelijk om erachter te komen hoe onze website functioneert, hoe u gebruik maakt van de website, ter beveiliging, het tonen van relevante advertenties en om u een betere gebruikerservaring te geven en een snellere website aan te bieden.
Welke type cookies gebruiken wij?
Essential: Sommige cookies zijn essentieel om onze volledige website te kunnen gebruiken. Deze zorgen ervoor dat de gebruikerssessies worden onderhouden en voorkomen verschillende beveiligingsbedreigingen. Ze verzamelen geen persoonlijke informatie.
Statistics: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van onze website, de unieke bezoekers, welke pagina’s er bezocht zijn, de bron van het bezoek etc. Deze data helpt ons te begrijpen hoe de website presteert en waar verbetering nodig is.
Functional: Deze cookies helpen bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website. De functionaliteiten omvatten embedded content zoals video’s of het delen van content op de website op sociale media platformen.
Preferences: Deze cookies helpen ons uw instellingen en browservoorkeuren, zoals taalvoorkeuren, op te slaan en u op die manier een betere en efficiënte ervaring te bieden bij toekomstige bezoeken van onze website.

Hoe kan ik mijn cookie voorkeuren aanpassen?
Wilt u uw voorkeuren later nog aanpassen? Dan kunt u dit mailen naar info@iedereengaatonline.nl.
In aanvulling op dit, verschillende browsers verschaffen verschillende methodes om cookies te blokkeren en te verwijderen van gebruikte websites. U kunt uw instellingen van uw browser wijzigen om cookies te blokkeren of te verwijderen.

Bijlage 2 – Verwerkersovereenkomst – Iedereen Gaat Online

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Iedereen Gaat Online, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75353385, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de Algemene voorwaarden die gelden bij afname van de diensten van Iedereen Gaat Online.
Met het uit laten voeren van een project, accepteren van een offerte of het aangaan van een abonnement gaat u akkoord met deze voorwaarden, de verwerkersovereenkomst en onze privacyverklaring.

Partijen:
I. Opdrachtgever hierna: ‘Verwerkingsverantwoordelijke’;
II. Iedereen Gaat Online, een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75353385, statutair gevestigd te Middelburg, kantoorhoudende aan de Rouaansekaai, nummer 35 C, te Middelburg, hierna: ‘Verwerker’.

In aanmerking nemende:

A. Verwerkingsverantwoordelijke’ en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan voor het verrichten van de volgende diensten: het verlenen van hosting services, technische serviceabonnementen, supportdiensten en/of domeinnaamregistraties. Deze overeenkomst leidt ertoe dat ‘Verwerker’ in opdracht van ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ Persoonsgegevens verwerkt.

B. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving.

C. Partijen wensen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens hun rechten en plichten ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen Schriftelijk vast te leggen in deze Verwerkersovereenkomst.

D. Uitsluitend Verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel van en de middelen voor de
verwerking van Persoonsgegevens vast en Verwerker heeft hierop geen invloed.

E. Indien tevens een maatwerk verwerkersovereenkomst is afgesloten tussen beide partijen dan heeft deze voorrang op deze standaard bepalingen.

1. Partijen zijn het volgende overeengekomen:

1.1 De in deze overeenkomst gebruikte woorden of formuleringen hebben de volgende betekenis:

a) AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

b) Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

c) Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens.

d) Overeenkomst: deze verwerkersovereenkomst inclusief bijlagen daarbij.

e) Personeel: de door Partijen voor de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst in te schakelen personen, welke onder hun verantwoordelijkheid zullen werken.

f) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ook (herleidbare) gepseudonimiseerde persoonsgegevens vallen onder dit begrip.

g) Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de AVG en de Uitvoeringswet AVG;
h) Subverwerker: derde die door Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Verwerker te zijn onderworpen.
i) Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

j) Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

k) Verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de Verwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens (AVG).

2. Reikwijdte van deze Overeenkomst

2.1 Tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op iedere Verwerking door Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst.
2.2 Verwerker verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst.

2.3 Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

3. Algemene verplichtingen Verwerker

3.1 Indien Verwerker alleen toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zonder een verplichting om deze te verwerken, zal Verwerker zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot Persoonsgegevens als de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen; indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker vooraf tijdig heeft gewezen op de aanwezigheid van Persoonsgegevens en de plaats (path) waar deze Persoonsgegevens zich bevinden.

3.2 Indien Verwerker zich in de Overeenkomst heeft verplicht tot het verwerken van Persoonsgegevens, zal Verwerker dit doen met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de doeleinden van de Verwerking en daarbij zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot Persoonsgegevens en de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen; indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker vooraf tijdig heeft gewezen op de aanwezigheid van Persoonsgegevens en de plaats waar deze Persoonsgegevens zich bevinden.

3.3 Verwerker zal de Persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen.

3.4 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte tenzij deze locatie voldoet aan het EU-VS privacyschild (privacy shield).

3.5 Verwerker staat ervoor in dat haar Personeel zich houdt aan het gestelde in deze Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Verwerking van Persoonsgegevens. De werknemers van Verwerker zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

3.6 Verwerker zal op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk alle kopieën van Verwerkingsverantwoordelijke afkomstige en/of in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke ter hand stellen of desgevraagd vernietigen.

3.7 Verwerker zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen.

3.8 Verwerker houdt een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verricht.

3.9 Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke haar volledige en tijdige medewerking om Betrokkenen inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, hun persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of aan te laten tonen dat deze persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn of, indien Verwerkingsverantwoordelijke het standpunt van Betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat Betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt.

3.10 Verwerkingsverantwoordelijke neemt adequate interne beheersmaatregelen om de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen en legt deze vast op een manier die controle op de naleving ervan eenvoudig mogelijk maakt. Bij Verwerking van Persoonsgegevens worden activiteiten en incidenten met betrekking tot de Persoonsgegevens vastgelegd in logbestanden.

3.11 Op aangeven van Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker mee aan encryptie (versleuteling) en pseudonimisering van Persoonsgegevens. Indien dit leidt tot hogere kosten voor Verwerker, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze kosten vergoeden.

3.12 Verwerkingsverantwoordelijke kan eenmaal per jaar de Verwerking van Persoonsgegevens laten controleren op correcte naleving van de Verwerkersovereenkomst door middel van een onderzoek door een onafhankelijke register EDP-Auditor. De Auditor zal worden verplicht tot geheimhouding. Verwerker zal alle door de Auditor gevraagde informatie verstrekken. De Auditor zal in algemene termen rapporteren aan Verwerkingsverantwoordelijke, maar zal geen details over de getroffen beveiligingsmaatregelen bekend maken. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.

3.13 Inhoud en omvang van de opdracht tot Verwerking en de daarvoor te betalen vergoeding is conform hetgeen daarover is geregeld in de Overeenkomst. Verwerker zal instructies van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking en/of opslag van Persoonsgegevens opvolgen.

3.14 Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar het redelijk oordeel van Verwerker inbreuk oplevert op de toepasselijke Privacywetgeving.

3.15 Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de toepasselijke Privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.

4. Algemene verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

4.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal wijzigingen met betrekking tot de Verwerking
(indien van toepassing) en de eventuele gevolgen daarvan tijdig, binnen tien
werkdagen, aan Verwerker bekend maken.

4.2 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot de Verwerking van de Persoonsgegevens (indien van toepassing) niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden.

4.3 Verwerkingsverantwoordelijke gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de Verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig deze Overeenkomst in overeenstemming is met de toepasselijke Privacywetgeving.

5. Inschakelen Subverwerker door Verwerker bij uitvoeren overeenkomst

5.1 Verwerker kan de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst geheel of ten dele uitbesteden aan een Subverwerker. Verwerker blijft voor Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

5.2 Verwerker zal aan de Subverwerker dezelfde verplichtingen opleggen – en een en ander schriftelijk vastleggen in een contract – als voor Verwerker uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien en toezien op de naleving daarvan door Subverwerker. Verwerker is niet aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker.

5.3 In uitzondering op artikel 4.1 en 4.2 is de uitbesteding van domeinnaamregistraties. Afhankelijk van het Top Level Domain kunnen Persoonsgegevens publiek worden gemaakt en/of kan Verwerker niet instaan voor de beveiliging van Persoonsgegevens.

6. Verstrekken van Persoonsgegevens

6.1 Het is Verwerker niet toegestaan Persoonsgegevens aan anderen dan Verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de Overeenkomst met Verwerkingsverantwoordelijke.
6.2 Indien Verwerker op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, zal Verwerker:
a) De grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren en, voorafgaand aan de verstrekking, Verwerkingsverantwoordelijke ter zake informeren;
b) De verstrekking beperken tot hetgeen wettelijk verplicht is;
c) Verwerkingsverantwoordelijke in staat stellen om de rechten van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkenen uit te oefenen en de belangen van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkenen te verdedigen;
d) Bij afgifte aan een Betrokkene de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verstrekken.

7. Beveiligingsmaatregelen en inspectie

7.1 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen is gewaarborgd. De beveiligingsmaatregelen die Verwerker treft zijn opgenomen in Bijlage A.

7.2 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen zich maximaal inspannen om de Persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede tegen onzorgvuldige verwerking, onrechtmatige verstrekking of ongeoorloofde verstrekking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging. Beide partijen zorgen ervoor dat hun IT-voorzieningen en apparatuur fysiek beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen en nemen maatregelen om onbevoegde toegang tot informatiesystemen te voorkomen.

7.3 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen continu bewaken of de gebruikte verwerkingssystemen (blijven) voldoen aan adequate eisen van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht (snel herstel na tijdelijke onbeschikbaarheid).

7.4 Indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom schriftelijk verzoekt, zal Verwerker ten aanzien van de daarbij aangeduide (categorieën van) Persoonsgegevens bijzondere maatregelen treffen voor de beveiliging en/of de geheimhouding daarvan. Indien dit leidt tot hogere kosten voor Verwerker, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze kosten vergoeden.

8. Meldplicht datalek

8.1 De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om de Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt de Verwerker de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek.

9. Geheimhouding

9.1 Alle gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke en haar klanten zijn vertrouwelijk en zullen door Verwerker als zodanig worden behandeld. Verwerker zal de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke strikt geheim houden, waarbij zij minstens eenzelfde mate van zorg zal betrachten als die, die zij ten aanzien van de bescherming van haar eigen informatie van zeer vertrouwelijke aard in acht neemt.

9.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke niet openbaar maken, distribueren, verstrekken, of op andere wijze bekend maken aan andere personen dan haar werknemers die van de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke kennis moeten kunnen nemen voor hun werkzaamheden voor de Verwerker en zal deze werknemers pas toegang geven tot de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke, nadat zij zijn geïnformeerd over het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker legt het in deze Overeenkomst bepaalde ook aan haar werknemers op.

9.3 De geheimhouding is niet van toepassing op informatie:
a) Die openbaar bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een
ongeoorloofde daad;
b) Waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling of Rechterlijk bevel, een en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de openbarende partij, aan de partij wiens informatie het betreft;
c) Die een Partij onafhankelijk ontwikkeld heeft;
d) Die een Partij reeds in haar bezit heeft zonder verplichting tot vertrouwelijkheid;
e) Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst zal dit artikel en de hierin
vastgelegde geheimhoudingsplicht van kracht blijven.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Intellectuele Eigendomsrechten waaronder inbegrepen auteursrechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie op de verzameling van data en Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan, berusten bij Verwerkingsverantwoordelijke (of een klant van Verwerkingsverantwoordelijke).

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteursrechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie – op de producten en dienstverlening van Verwerker, berusten bij Verwerker.

11. Aansprakelijkheid en verzekering
11.1 Verwerker is niet aansprakelijk voor schade die Verwerkingsverantwoordelijke lijdt en boetes die Verwerkingsverantwoordelijke verbeurt als gevolg van het niet-nakomen van, of in strijd handelen van, Verwerker met voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens en/of overige Wet- en regelgeving ter zake en/of deze Verwerkersovereenkomst.

11.2 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken van derden (met name Betrokkenen) en de eventuele schade als gevolg daarvan, gebaseerd op niet naleving van voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens en/of overige wet- en regelgeving ter zake en/of deze Verwerkersovereenkomst.

12. Duur en beëindiging
12.1 De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment dat de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd.

12.2 De bepalingen over duur en beëindiging van de Overeenkomst gelden als bepalingen over duur en beëindiging van de Verwerkersovereenkomst. Wanneer de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, eindigt ook de Verwerkersovereenkomst.

12.3 In geval van beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker alle Persoonsgegevens overdragen aan Verwerkingsverantwoordelijke, of, op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens die Verwerker onder zich heeft vernietigen.

12.4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging gelden. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen betreffende geheimhouding, overdracht en vernietiging en toepasselijk recht.

13. Ontbinding
13.1 Elke Partij kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst en ook na ingebrekestelling de tekortkoming niet is opgeheven, onverminderd het recht op schadevergoeding.

13.2 Elke Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

14. Overige
14.1 Wijzigingen van deze Overeenkomst of aanvullingen daarop worden tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen of aanvullingen worden vastgelegd in een addendum bij deze overeenkomst en zijn bindend als dit addendum door beide Partijen is ondertekend.

14.2 Eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, nadat een poging om het geschil in onderling overleg op te lossen vruchteloos is gebleken, worden beslecht door arbitrage volgens de regels en procedures van het Nederlands Arbitrage Instituut, waarbij de arbiter(s) Nederlands recht zullen toepassen.

15. Overdracht rechten en plichten
15.1 Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Verwerker niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.

16. Deelbaarheid
16.1 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

17. Toepasselijkheid recht en geschillen
17.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Overeenkomst.

Bijlagen:

• Bijlage A: Doelstellen en soorten persoonsgegevens
• Bijlage B: Sub-verwerkers
• Bijlage C: Beveiligingsmaatregelen

Bijlage A. Doelstellen en soorten persoonsgegevens

Deze bijlage maakt onderdeel uit van de verwerkersovereenkomst tussen Verwerker en
Verantwoordelijke. In deze bijlage wordt de doelstelling van de verwerking, de
Persoonsgegevens die Verwerker krachtens deze overeenkomst Verwerker in opdracht van
Verantwoordelijke verwerkt gespecificeerd en worden de categorieën van betrokkenen
gespecificeerd. Daarbij verdient opmerking dat Verwerker niet alle gegevens omschreven in deze lijst verwerkt alsmede geen persoonsgegevens verwerkt die niet op deze lijst omschreven zijn.

A.1 Doel van de verwerking
Webhosting, domeinregistratie, back-up opslag, supportverzoeken, probleemoplossing en
technische ondersteuning

A.2 Te verwerken persoonsgegevens
• NAW gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer van uitsluitend de Verwerkingsverantwoordelijke t.b.v. automatische incasso

Bijlage B. Sub-verwerkers

Verwerker kan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikmaken van de derden/ onderaannemers die in deze bijlage zijn vermeld.

SiteGround
Vestigingsplaats: Sofia, Bulgarije
Reden: Hosting / Datacentrum / VPS / Domeinregistratie / Back-ups / Cloudstorage

Mollie BV
Vestigingsplaats: Amsterdam, Nederland / KvK-nr: 30204462
Reden: Payment Provider Outbound Invoices (alleen bij iDeal/CC betalingen)

Jortt BV
Vestigingsplaats: Almere, Nederland / KvK-nr: 64073319
Reden: Administratie / Boekhouding

De hierboven genoemde partijen zijn enkel aan te merken als sub-verwerkers van Verwerker
onder de verwerkingsovereenkomst, indien er ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst een overeenkomst tussen de Verwerker en de sub-verwerker is gesloten.

Bijlage C. Beveiligingsmaatregelen

Verantwoordelijke en Verwerker komen overeen dat Verwerker bij de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst de volgende beveiligingsmaatregelen toepast:

• De werknemers van de Verwerker die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht/integriteitscode en indien van toepassing heeft voorafgaand aan de indiensttreding een screening plaatsgevonden.

• Alle werknemers van de organisatie en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers krijgen geschikte training en regelmatige bijscholing over het informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsprocedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie. Binnen de training en bijscholing wordt expliciet aandacht besteed aan de omgang met persoonsgegevens.

• IT-voorzieningen en apparatuur zijn fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

• Er zijn procedures om bevoegde gebruikers toegang te geven tot de informatiesystemen en -diensten die ze voor de uitvoering van hun taken nodig hebben en om onbevoegde toegang tot informatiesystemen te voorkomen.

• Bij transport van door de Verwerkingsverantwoordelijke expliciet als zodanig aangemerkte vertrouwelijke informatie over netwerken dient altijd adequate encryptie te worden toegepast.

• Er zijn procedures voor de verwerving, ontwikkeling, onderhoud en vernietiging van data en informatiesystemen.

• Activiteiten die gebruikers uitvoeren (met persoonsgegevens) worden vastgelegd in logbestanden. Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot verminking of verlies van persoonsgegevens. Logging van specifieke data is mogelijk op basis van maatwerk via een offerte.

• In alle toepassingssystemen zijn beveiligingsmaatregelen ingebouwd waaronder een adequaat toegangsbeheer.

• Het netwerk en de informatiesystemen worden actief gemonitord en beheerd. Er is tevens een procedure beschikbaar om eventuele datalekken af te handelen. Onderdeel hiervan is het informeren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

• De Verwerker installeert tijdig oplossingen die de leveranciers uitbrengen voor beveiligingslekken. Dit alles uitsluitend indien en voor zover de betreffende software door de Verwerker is/wordt geleverd, of gebruikt, of onderhouden ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke.

• Er zijn procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen van Informatiebeveiligings-incidenten en zwakke plekken in de beveiliging, zodra ze zijn gerapporteerd.

• De Verwerkingsverantwoordelijke meldt datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen bij de betreffende toezichthouder (veelal de Autoriteit Persoonsgegevens).

• Versleuteling van gegevensdragers (bijvoorbeeld: USB-sticks en back-ups) Verantwoordelijke acht deze maatregelen passend voor de door hem beoogde verwerkingen.

• Overige:
o pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
o twee factor authenticatie;
o logging;
o firewalls;
o virusscanners;
o software tegen malware-aanvallen;
o het periodiek maken van back-ups;
o software waarmee de verantwoordelijke of verwerker wordt geattendeerd op het dreigende verstrijken van een bewaartermijn.
o Anti DDoS

Bijlage 3 – Servicecontract – Iedereen Gaat Online

Waarom onderhoud van uw website?

Websites zijn flexibel en betrouwbaar. Er dient wel met verschillende aspecten rekening gehouden te worden:

1. Door de vele gebruikers die mee ontwikkelen, krijgen websites vaak nieuwe toevoegingen. Dit heeft als voordeel dat uw website altijd de laatste trends volgt. Maar het betekent ook dat het programma frequent naar de nieuwste versie bijgewerkt moet worden. Dit geldt tevens voor de plug-ins die steeds met de laatste versie van de website compatibel moeten zijn.

2. Door het open karakter van de broncode is de software ook kwetsbaar. Hackers kunnen hier handig op inspelen en zwakke plekken zoeken in de code om zo in te breken in uw website.

De beveiliging van uw website dient dus voortdurend in de gaten te worden gehouden. Daarnaast kan het zijn dat er nieuwe plug-ins worden ontwikkeld die voor u interessant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van social media, beveiliging of zoekmachineoptimalisatie.

Deze werkzaamheden verzorgt Iedereen Gaat Online voor u na oplevering van uw website, of na aangaan van een abonnement zodra u een servicecontract hebt afgesloten. Zonder servicecontract kan Iedereen Gaat Online deze werkzaamheden ook uitvoeren tegen het geldend uurtarief of u kunt deze werkzaamheden zelf uitvoeren. Let op: Soms gaat een site later online dan deze is opgeleverd, bijvoorbeeld omdat er nog veel productgegevens of teksten moeten worden ingevoerd. Het onderhoudscontract is dan nodig vanaf de oplevering en niet pas vanaf het officieel online gaan.

Servicecontract inhoud

Met een onderhoudsabonnement verzorgt Iedereen Gaat Online de beveiliging van uw website door tijdig te updaten, regelmatig wachtwoorden te veranderen, regelmatig een back-up te maken en de database op te schonen. Iedereen Gaat Online volgt ontwikkelingen over nieuwe plug-ins op de voet en adviseert u daarover eveneens.

Wat valt er onder het abonnement?

– update website naar nieuwste versie met back-up;

– updates voor niet betaalde plug-ins;

– opschoning spam en database overhead;

– hulp met het plaatsen van content of oplossen van opmaakproblemen bij het plaatsen van content;

Wat valt er niet onder het abonnement ?

– nieuwe wensen qua uiterlijk, functionaliteit of inhoud;

– problemen die te maken hebben met devices, provider(s) of ontstaan door ondeskundig gebruik;

– oplossen van bestaande, maar eerder niet als hinderlijk ervaren problemen.

– herstellen van fouten die zijn opgetreden door het niet juist gebruiken van plug-ins of thema.

– herstellen van fouten die op geen andere wijze te verklaren zijn dan door voorafgaande wijzigingen van (instellingen) van plug-ins of thema, die niet door Iedereen Gaat Online zijn uitgevoerd.

De Snelste van Nederland

De beste websites voor iedereen!

Kennisbank

Vind hier antwoord op al je vragen. Toch nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op

Over ons

Wij zijn een webdesign bedrijf gespecialiseerd op het volledig inrichten van websites tegen een lage prijs.

Google Reviews

4,5 ster op Google Reviews

4.5/5

©2023 Iedereen Gaat Online – Voor webdesign ben je hier aan het juiste webadres